Wyprawka szkolna

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dotyczy w naszej szkole uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), z autyzmem (w tym zespołem Aspergera) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc jest udzielana na wniosek:

  • rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) ucznia,
  • pełnoletniego ucznia,
  • nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski należy składać w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2023r.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu (445zł), po przedłożeniu dowodu zakupu:

  • faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka),
  • rachunku,
  • paragonu,
  • oświadczenia o zakupie odpowiednio podręczników.

.