Misja 7 LO

Misja 7 LO

W naszej szkole przygotowujemy uczniów do świadomego, krytycznego partycypowania we wszystkich sferach współczesnego życia i sprostania wyzwaniom współczesnego świata.

Misję szkoły realizujemy przez:
• troskę o format intelektualny uczniów z jednoczesnym kształtowaniem wymiaru etycznego postaw i wrażliwości,

• wspieranie ich w procesie edukacyjnym, odkrywaniu predyspozycji i talentów, łączeniu wiedzy i umiejętności, braniu odpowiedzialności za własną przyszłość,

• propagowaniu kultury dialogu, relacji opartych na dążeniu do konsensusu, tolerancji i szacunku dla różnorodności oraz indywidualności

• kształtowanie refleksyjnego, nacechowanego samoświadomością namysłu nad chaosem miar i wartości otaczającej rzeczywistości, strategii komunikacyjnych i przejawów manipulacji.

Model absolwenta

W intelektualnej sferze rozwoju Absolwent powinien:
• posiadać rzetelną wiedzę oraz umiejętności umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki w szkołach policealnych i uczelniach wyższych,
• dostrzegać przydatność swojej edukacji w praktyce życia codziennego,
• dążyć do samodzielnego pogłębiania wiedzy,
• posiadać orientację w zdobyczach nowych technologii przede wszystkim informacyjnych,
• świadomie i selektywnie wykorzystywać ją w zdobywaniu wiedzy i rozpoznaniu we współczesnym świecie.

W aksjologicznej sferze funkcjonowania Absolwent :
• potrafi dokonywać wyborów , w których kieruje się przede wszystkim priorytetami moralnymi i etycznymi,
• prezentuje wysoki poziom kultury osobistej ,
• jest asertywny i kreatywny w działaniu,
• potrafi umiejętnie komunikować się z otoczeniem,
• potrafi współpracować z grupą, podejmować decyzje, krytycznie oceniać sytuacje i informacje,
• potrafi zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

W fizycznej sferze rozwoju Absolwent:
• potrafi zadbać o swoją kondycję fizyczną, a tym samym o swoje zdrowie,
• promuje zdrowy styl życia, podejmuje działania prozdrowotne, jest wolny od nałogów,
• rozwija umiejętności asertywne, jako działanie przeciw uzależnieniom.

W społecznej i emocjonalnej sferze funkcjonowania Absolwent powinien:
• kierować się w różnych obszarach życia krytycznym i kreatywnym myśleniem;
• mieć świadomość obecności Innego, być otwartym na Jego potrzeby;
• być człowiekiem Dialogu reagującym na wszelkie przejawy nietolerancji, mowy nienawiści, homofobii, antysemityzmu, etc.;
• przeciwdziałać stereotypom myślowo-etnicznym, społecznym i wyznaniowym;
• doceniać wartość kompromisu w relacjach interpersonalnych;
• wypracować w sobie i w innych nawyki postawy obywatelskiej i dostrzegać głęboki sens zaangażowania w tym obszarze;
• harmonijnie łączyć tradycję i poszanowanie dla niej z wymaganiami, jakie stawia przed nami zmienna rzeczywistość;
• propagować wrażliwość ekologiczną, dostrzegać inne byty niż ludzie, widzieć w nich istoty czujące, cierpiące, zagrożone, potrzebujące ludzkiego wsparcia.