Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów składanych przez kandydata:

a) Wniosek o przyjęcie do VII LO

  • wniosek wypełniany jest przez kandydatów poprzez system elektronicznego naboru
  • po wydrukowaniu i podpisaniu przez Rodziców, składany jest w sekretariacie szkoły, jeśli VII LO było szkołą pierwszego wyboru
  • do wniosku dołączamy trzy zdjęcia, „Deklarację wyboru” oraz właściwe dokumenty wymienione w poniższych podpunktach

b) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

c) Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

d) „Deklaracja wyboru” (do pobrania ze strony internetowej szkoły: REKRUTACJA -> DOKUMENTY DO POBRANIA )

e) Trzy zdjęcia legitymacyjne (podpisane)

f) Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach wymienionych na świadectwie

g) Zaświadczenie o wolontariacie

h) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (dotyczy wybranych uczniów)

i) Opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi

j) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata

k) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

l) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

m) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

n) oświadczenie o niepełnosprawności rodziców lub/i rodzeństwa kandydata

o) Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powinni wraz z dokumentami złożyć podanie do Dyrekcji VII LO o przyznanie godzin rewalidacji, aby mogły być one uruchomione od 1września 2023r.

Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.