Terminarz, kryteria punktowe

.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

(Podstawa prawna: Zarządzenie nr 4/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024r.)

TERMIN DZIAŁANIE
13.05 – 14.06.2024r. do godz. 12:00Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej poprzez stronę naboru oraz dostarczenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru w formie papierowej lub podpisanie dokumentu elektronicznie w systemie rekrutacyjnym
25.06 – 9.07.2024r. do godz. 15:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
16.07.2024r. godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości przez KR listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
do 19.07.2024r.
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci złożenia oryginałów dokumentów, jeśli nie zostały złożone wraz z wnioskiem
22.07.2024r. godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości przez KR listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
22.07.2024r. Rozpoczęcie postępowania uzupełniającego

.

.

KRYTERIA PUNKTOWE

KRYTERIA PUNKTOWEMAX LICZBA PUNKTÓW
Punkty za świadectwo 100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
wynik z języka polskiego 100%*0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki 100%*0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100%*0,3 = 30 pkt
OCENAcelującybardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający
LICZBA PUNKTÓW18171482