Stypendium Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Stypendium może być przyznane uczniowi:

  • uzyskującemu średnią ocen na świadectwie szkolnym co najmniej 4,5 lub inne szczególne osiągnięcia;
  • znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej.

Preferencje w otrzymaniu stypendium mają uczniowie pochodzący z terenów wiejskich i miast, które nie są siedzibami powiatu.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek;
  • opinia właściwego ośrodka pomocy społecznej. Opinia musi koniecznie zawierać opis sytuacji materialnej rodziny i informację o łącznym dochodzie brutto w rodzinie za ostatnie 3 miesiące oraz średnim miesięcznym dochodzie brutto na jednego członka rodziny);
  • opinia opinia dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, w przypadku uczniów klas drugich i wyższych opinia musi w szczególności zawierać informacje o innych osiągnięciach ucznia, jak udział w konkursach i olimpiadach;
  • oświadczenie rodziców lub samego ucznia, jeśli jest pełnoletni o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium z innych źródeł;
  • oświadczenie rodzica lub pełnoletniego ucznia potwierdzające wiarygodność danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Wypełnione wnioski wraz załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczanym terminie do dnia 8 września 2023r.

Zarząd Województwa przyznaje uczniom stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie od września do czerwca danego roku szkolnego.