Stypendium szkolne, zasiłek szkolny

STYPENDIUM SZKOLNE

Uczniowie mieszkający na terenie Torunia mogą ubiegać się o stypendium szkole przyznawane przez Prezydenta Miasta Torunia. Okres składania wniosków rozpoczyna się 1 września 2023 roku i trwać będzie do 15 września 2023 r.

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?

Stypendium może być przyznane uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej (w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe).
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia z miesiąca sierpnia nie może być większa niż 600,00 zł.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o stypendium szkolne składa się w terminie od 1 do 15 września danego roku szkolnego w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Słowackiego 114 w godzinach 7:30 – 14:00 raz od 7:30 do 14:00 w Rejonach Pomocy Środowiskowej:
nr I ul. Mickiewicza 30
nr II ul. Poznańska 52/1
nr III ul. Fałata 36/48
nr IV ul. Rydygiera 30/32
Formularze wniosków wraz z załącznikami można pobrać w sekretariacie szkoły lub wydrukować

Regulaminy i załączniki

ZASIŁEK SZKOLNY

  • Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
  • O zasiłek szkolny można ubiegać się terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
  • Uczniowie spoza Torunia mogą starać się o zasiłek szkolny w swoich gminach.