Stypendium Powiatowego Funduszu Stypendialnego

Stypendium może otrzymać uczeń będący mieszkańcem powiatu toruńskiego (miasto Toruń stanowi odrębny powiat, zatem uczniowie mieszkający w Toruniu nie mogą ubiegać się o to stypendium).

Stypendium otrzymuje się po spełnieniu łącznie następujących kryteriów:

  • średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,85;
  • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania;
  • co najwyżej jedna ocena dostateczna na świadectwie;
  • brak ocen dopuszczających.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną przez szkołę za zgodność z oryginałem.

Wniosek należy złożyć w terminie do 15 lipca 2023r. w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Regulamin oraz wzór wniosku znajduje się na stronie: https://www.powiattorunski.pl/7851,stypendia?tresc=86872