Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.

Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski. Wnioski wraz z uzasadnieniem przedstawia się radzie pedagogicznej, która zatwierdza jednego kandydata.