Informacje dotyczące przetwarzania danych z monitoringu wizyjnego w VII Liceum Ogólnokształcącym

.

Administratorem danych z monitoringu wizyjnego jest:
VII Liceum Ogólnokształcące im. Wandy Szuman,
87-100 Toruń, ul. Batorego 39B

Przetwarzanie danych z monitoringu wizyjnego jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów prawa, w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz mienia zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( Dz.U. 2017r. poz.2203 oraz z 2018 r. poz.650).
Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane mogą być udostępniane jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach przetwarzanego przez siebie postępowania ( np. policja, prokuratura, sąd).
Dane wizyjne nie będą podlegały profilowaniu. Dane przechowywane będą przez okres 8 dni. Po upływie tego okresu, dane są kasowane poprzez nadpisywanie.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Pan Jakub Rutkowski, adres: Plac Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, tel. 56 611 79 30, e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl